Azerbaycandan Başlayan Tarih

Ebülfez Elçibey

Çev: Muhammet Kemaloğlu  

Türklerin Azerbaycan’a  gelip  yerleşmeleri  çok  eski  zamandan  başlamış  ve 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Kuzey Azerbaycan müellifleri, hele son zamanlarda bu kanaate varmışlar ki Azerbaycan tâ eskiden Türklerin yurdu olmuş ve sonradan gelen  Türkler de bunlara karışarak yerlileşmişlerdir. Hata bazıları (Mahmut İsmailov vb.) eski Türklerin veya Prototürklerin önce Ön Asya’da oturduklarını ve şayet oradan Orta Asya’ya  göçtüklerini  yazıyorlar.


 
Azerbaycan’da Türklüyün Tarixsel Kökleri

Ali SARAY

1920-ci illərdən etibarən Azərbaycan Türklərinin tarixi haqqında, bilimsəllikdən uzaq, sadəcə siyasi maraqlar əsasında bir iddia ortaya atılmışdır. Bu iddia, Azərbaycanda Türklərin tarixi köklərini inkar etməkdə, onların ancaq XI-XII yüzilliklərdən başlayaraq bu coğrafiyaya gəldiklərini iləri sürməkdədir. Lakin əski qaynaqlar bu iddianın yanlış olduğunu, Türklərin bu ərazilərdəki köklərinin eradan (miladdan) öncəki dövrlərə qədər uzandığını sübut etməkdədir.

 


 
Ana Dili Müdafie Cemiyyeti Projesi

Tatar Milli Herekatı

Sovyet Yenidenqurma dövründe Tatar Milli Herekatı yeniden canlandı.  80-ci illerin sonu, 90-cı illerin başında hem Tataristanda, hem de bütün Tatar bölgelerinde Tatar Milli Herekatı sonucunda böyük deyişiklikler baş verdi.  1990-cı ilde Tataristan müsteqilliyini elan etdi, 1992-ci ilde ümumxalq  müsteqillik referendumu başarıyla keçirildi ve Tataristan Anayasası qebul edildi.  En önemlisi Tatarların Ruslaşması süreci yavaşladı ve öz köklerine, medeniyetlerine qayıtmağa başladılar.


 
Gürcüstan Türklerinde Milli Kimlik Sorunu

Rəhim Cavadbəyli

Gürcüstan da yaşayan türk-müsəlman topluluğu olduqca dərin milli kimlik sorunu yaşayır. Əsasən Borçalı, ahıska, Acar və avarlardan oluşan türk-müsəlman topluluğu istər ölkə çapında, istər bölgə də, istərsə də bölgələrarası münasibətlər də bir bütöv-vahid toplum kimi özünüifadə etməkdə olduqca dərin sorunlar yaşamaqdadır.


 
Dünya Anadili Gününde Bir Sivil İtaetsizlik Olaraq Farsca Orucu Günü

Artum Dinç

Günümüz şertlerinde şexsler arası güc rabiteleri tamamıyla siyasi iqtidarların kontrolu qabsamına girmiş sayılmaz. Bireyler siyasi iqtidarların belirledikleri/dayatdıqları amacların dışına çıxıb xususi rabitelerinde hardasa tamamen, toplumsal rabitelerinde ise qismen öz istenc ve tercihleri ile öz iktidar sahelerini yönedebilmekdedirler.


 
İran Azerbaycanı'nın Sosyo-Kültürel Yapısı Ve Siyasal Coğrafyası - Son Bölüm
Hakan KAYĞUSUZ

 İran'ın çağdaş tarihinde Fars Milliyetçiliğinin gelişim sürecine baktığımızda temel olarak üç devreden söz edebiliriz. İlk aşamada Modern Fars Milliyetçiliği ve Geleneksel Fars Milliyetçiliği şeklinde ortaya çıkan Fars Milliyetçiliği, 1997 yılında Hatemi'nin cumhurbaşkanlığa seçilmesi sonucunda yapısında değişikliklere uğrayarak üçüncü aşama olan İranlılık safhasına geçmiştir.


 
Azerbaycan Milli İstiqlal Mücadilesi- Sekkizinci Bölüm

Hüseyn Baykara

Çar Rusiyası yaponlarla müharibədə məğlub olduqdan sonra ölkənin hər yehində ruslarla bərabər, azlıq təşkil edən əsir millətlər də üsyan edirdilər. Çar xalqı sakitləşdirmək üçün hüquq və azadlıq vəd edən fərmanlar verirdi. Bu fərmanların heç biri çar və başda Pobedonostsev olmaqla onun saray əyanları, nazirləri tərəfindən həyata keçirilirmirdi. Verilən fərmanların ikisini aydınlaşdırmaq istəyirik.


 
Güney Azerbaycan Türkleri Ve Dil Sorunu

Hüseyin İsalı

Güney Azerbaycan’da, canlı varlık olarak bilinen dil ve onun enstrümanı niteliğinde olan sözcükler feci bir şekilde kültürel baskıya maruz kalmıştır, yapılan baskı sonucu her gün sözcük yitimi ile karşı-karşıyayız. Öylesine ki her sözcük bir insandır sloganı ile yola çıkmamamız gerekmektedir.


 
Mevlana Celaleddin`in Yaşmı ile Düşünce Biçimi Üzerine

Süleymanoğlu

Quşqusuz Mevlana Celaleddin; Genceli Nizami gibi; uyğarlığımızın bir parçası olaraq; Tacikçe yazdığı için ekinimize (kültürümüze) ilişkin değildir yazıqcasına. Ancaq Yusuf Ḫass Hacib; Yunus Emre; Amir Alişir Nevayi; Nesimi; Fizuli; Baqi; Nedim; Mahtumqulu; Pir Sultan... Türkçe yazdıqları için (felsefece düşünceleri ne olursa olsun); ekinimizin ayrılmaz parçasıdırlar.


 
Mircefer Bağırov ve Cenubi Azerbaycan (3)